Round 1

1Euro Truck

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
5 1. Mike Smola
3 2. Steve Durecki
4 3. Tim White
2 4. Aiden Williams
1 5. Jose Esguerra

2GT ProSpec

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Christopher Furman
3 2. Thomas Furman
2 3. Ed Peltz

3GT-2

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
5 1. Greg Anthony
2 2. John Discher
1 3. Steve Durecki
4 4. Randy Smith
3 5. Eric Mckay

4Formula One

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Brad Palmer
3 2. Jose Esguerra
2 3. Ed Peltz

5GT ProSpec

Heat 2

#   Pos Laps/Time Fast
4 1. Jake Scobie
2 2. Tim White
3 3. P C
1 4. Eric Mckay

6GT-1

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
2 1. Brad Palmer
1 2. Mike Smola

7GT Spec/Novice

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Marcus Palmer
2 2. Justin Palmer

 Round 2

1Euro Truck

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
5 1. Mike Smola
3 2. Steve Durecki
4 3. Tim White
2 4. Aiden Williams
1 5. Jose Esguerra

2GT ProSpec

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Christopher Furman
3 2. Thomas Furman
2 3. Ed Peltz

3GT-2

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
5 1. Greg Anthony
3 2. Eric Mckay
2 3. John Discher
1 4. Steve Durecki
4 5. Randy Smith

4Formula One

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Brad Palmer
3 2. Jose Esguerra
2 3. Ed Peltz
4 4. Dish

5GT ProSpec

Heat 2

#   Pos Laps/Time Fast
2 1. Tim White
4 2. Jake Scobie
3 3. P C
1 4. Eric Mckay

6GT-1

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Mike Smola
2 2. Brad Palmer

7GT Spec/Novice

Heat 1

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Marcus Palmer
2 2. Justin Palmer

 Round 3

1Euro Truck

A Main

#   Pos Laps/Time Fast
2 1. Steve Durecki
1 2. Mike Smola
3 3. Tim White
4 4. Aiden Williams
5 5. Jose Esguerra

2GT ProSpec

A Main

#   Pos Laps/Time Fast
2 1. Christopher Furman
1 2. Tim White
3 3. Jake Scobie
5 4. Thomas Furman
6 5. Ed Peltz
4 6. P C

3GT-2

A Main

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Greg Anthony
2 2. Eric Mckay
3 3. John Discher
4 4. Steve Durecki
5 5. Randy Smith

4Formula One

A Main

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Brad Palmer
2 2. Jose Esguerra
3 3. Ed Peltz
4 4. Dish

5GT-1

A Main

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Mike Smola
2 2. Brad Palmer

6GT Spec/Novice

A Main

#   Pos Laps/Time Fast
1 1. Marcus Palmer
2 2. Justin Palmer